امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بازدید ریاست محترم دانشگاه بهمراه معاونین محترم درمان و بهداشتی دانشگاه از کلینیک ویژه مستقل سیدی و روند فعالیت در سطح دو کرونا